PDF

Vienkāršotās renovācijas projekts

Būvniecības iecere realizējama kā vienkāršota rekonstrukcija, ja rekonstrukcijas ietvaros tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi:

  • netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, t.sk., kopīpašnieku tiesības;
  • tiek veikta būves vai tās daļas funkcijas maiņa (lietošanas veida maiņa) bez pārbūves. Koplietošanas telpu funkcijas maiņa atļauta, ja saņemti 100% kopīpašnieku saskaņojumi.

Vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri var apvienot vienā Apliecinājuma kartē. Telpu funkcijas maiņa atļauta, ja jaunā funkcija atbilst konkrētās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļautai teritorijas izmantošanai.

Lai realizētu šādu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri, ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda Apliecinājuma karti.

Apliecinājuma karti (oriģināli) un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos eksemplāros iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, pa vienam eksemplāram pie akceptēšanas paredzēts pasūtītājam un atbildīgajam projektētājam.

Rīgas pilsētas būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara Apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu, atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Atbildīgais projektētājs var papildus pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri paraksta apliecinājuma karti.

Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātāji atbild par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai.

 

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_

Twitter jaunumi

Kontakti

Nauris Bertmanis
Tel.
+371 2641 8889
E-pasts: info@solutionexpert.lv 
Juridisā adrese: Ķeguma iela 50 - 29, Rīga, LV-1039
Sekojiet jaunumiem twiter @SolutionExpert_